• April 17, 2024

“เช็งเม้ง” ไหว้ที่บ้านได้หรือไม่ เช็กเลยต้องทำอย่างไรถ้าโอกาสไม่เป็นใจ

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา เราคงได้เห็นการไหว้เช็งเม้งที่บ้านกันมาแล้ว แน่นอนว่าไหว้ที่บ้านก็สามารถทำได้

ส่วนจะผิดธรรมเนียมหรือไม่ ต้องดูว่าที่จริงแล้วเช็งเม้งมีจุดเริ่มต้นอย่างไรและมีเป้าประสงค์อย่างไรกันแน่ เพราะทุกประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนมีกุศโลบายของอนุชนรุ่นก่อน…

Read More