• May 18, 2024

คนละครึ่ง รอบเก็บตกแผ่ว ครึ่งวันสมัครใหม่ 2.4 แสนราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565) เป็นวันแรกของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ของโครงการคนละครึ่ง (โครงการฯ) ระยะที่ 5 ที่กระทรวงการคลังนำสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ มาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกครั้ง โดย ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จแล้วทั้งสิ้น 246,809 ราย และยังคงมีสิทธิคงเหลืออีกประมาณ 2.84 ล้านราย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตังหรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการฯ จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิทุกรายก่อนหน้านี้ โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น.

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.96 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 29,362.5 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

  1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.62 ล้านคน และมียอดใช้จ่าย 2,518.9 ล้านบาท
  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 938,756 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 187.1 ล้านบาท
  3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 26,477.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 178.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 26,656.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 13,530.6 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 13,125.9 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10,816.7 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,542.1 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,281.4 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 8,562.0 ล้านบาท ร้านบริการ 424.4 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 29.9 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.57 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.15 หมื่นราย

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 897.0 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 463.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 433.9 ล้านบาท โดยใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มจำนวน 7.97 หมื่นราย